Sunday

A Pair of Pigeons, Akashi Park, Kobe, Japan