Saturday

Whale Shark, Osaka Aquarium, Osaka, Japan